درباره سامانه نوزادان

معرفی سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات نوزادان بخش مراقبت های ویژه ثبت اطلاعات در بخش هاي مراقبت های ویژه نوزادان جهت دستيابي به آمار و شاخصهاي پزشکی بسيار اهميت دارد. با تجزيه و تحليل اين آمار مجريان بهداشتي و مسئولين آموزشي مي توانند برآوردي از وضعيت سلامت، بيماري و مرگ نوزادان به دست آورند و در جهت پیشگیری، ارتقا و بهبود آن برنامه ريزي كنند. این امر نه تنها باعث پیشرفت در جهت پژوهشهاي درمانی و بنيادي است بلکه باعث ارتقا رتبه پژوهشي دانشگاه نیز می شود.

در كشور ما سيستم مخصوصي براي ثبت اين آمار وجود نداشته و طبیعتا دستيابي به اطلاعات و آمار بخش هاي مراقبت های ویژه نوزادان مقدور نمي باشد. این درحالی که بعضی از كشورهای پیشرفته داراي يك سيستم ثبت اطلاعات شبكه اي هستند و يا به شبكه هاي جهاني مانند Vermont oxford متصل می باشند.

به همین دلیل مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد سامانه ای جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات نوزادان بستری دربخش مراقبت های ویژه را طراحی و راه اندازی نمود که به صورت شبكه ای در برخی از بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازی شده است. این سامانه با امکان گزارش دهی به صورت اس پی اس اس (SPSS) خواهد توانست كمك بزرگي به محققین جهت انجام پژوهش هاي گسترده در راستای ارتقای سلامت در طب نوزادان و جامعه ايران بنماید.