دعوت به همکاری
سامانه ثبت اطلاعات نوزادان مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر(عج) در سال 1390 به دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد ساخته شد و در سال 1392 برای اولین بار در همین بیمارستان راه اندازی گردید. 
در طول سال های 1392 تا  1395 اطلاعات سامانه توسط کاربران به صورت دستی و از روی خلاصه پرونده نوزادان که توسط پزشک معالج بر روی برگه های کاغذی نوشته می شد، در سامانه ثبت می گردید. با تحلیلی که بر روی داده های این سال ها صورت گرفت، مشخص شد که این روش ثبت داده های فوق تخصصی نوزادان مراقبت ویژه توسط کاربران بسیار پرخطا و غیر قابل اعتماد بوده است. بدین صورت که یا تمامی خلاصه پرونده های بخش به دست کاربر         نمی رسید که این امر موجب بوجود آمدن Missing data در سامانه می شد و یا کاربر در هنگام ثبت داده ها از روی خلاصه پرونده نوزادان، راجع به داده ها قضاوت و نهایتا برداشت شخصی خود را در سامانه ثبت می کرد که این نیز باعث کاهش کیفیت اطلاعات ثبت شده در سامانه می گردید. 
در تیر ماه 1395 این سامانه تحت حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار گرفت. پس از آن با کمک معاونت مذکور جهت رفع نواقص ذکر شده، سرانجام در سال 1396 برای بخش مراقبت های ویژه نوزادان در HIS بیمارستان ولی عصر(عج) خلاصه پرونده الکترونیک طراحی شد و این خلاصه پرونده الکترونیک به سامانه ثبت اطلاعات نوزادان متصل گردید. این اقدام باعث شد تا اطلاعات پذیرشی تمامی نوزادان در بیمارستان ولی عصر(عج) در دسترس قرار بگیرد و در نتیجه هیچ داده ای Miss نشود و در ضمن از آنجایی که اطلاعات خلاصه پرونده الکترونیک مستقیما توسط پزشک معالج ثبت می شد دیگر قضاوتی در خصوص داده ها ی فوق تخصصی نوزادان صورت نگیرد. بدین ترتیب کیفیت داده های ثبت شده افزایش چشمگیری پیدا کرد. 
همچنین درمهر ماه سال 1396 سامانه ثبت اطلاعات نوزادان به آزمایشگاه و در خرداد 1398 به داروخانه و تجهیزات بیمارستان ولی عصر(عج) از طریق  HISبیمارستان اتصال یافت. در حال حاضر این سامانه شامل اطلاعات دموگرافیک، خصوصیات بالینی، نتایج آزمایشات و همچنین اطلاعات دارویی و تجهیزات می باشد. 
سالانه اطلاعات مربوط به حدود 1000 نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان به این سامانه اضافه می شود. 
مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد از کلیه اساتید و همکاران محقق و سازمان های همکار جهت استفاده از داده های موجود در جهت ارتقای سلامت نوزادان کشور دعوت به همکاری می نماید.
در صورتی که تمایل به همکاری دارید لطفا فرم پیش نویس پیوست را تکمیل کرده و به ایمیل آدرسی که در آن درج شده، ارسال فرمایید.