لینک های مفید

لینک

عنوان

http://www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

http://ikhc.tums.ac.ir

مجتمع بیمارستانی امام خمینی

http://iranpedcong.com/main

همایش بین المللی بیماری های کودکان و پرستاری کودکان